Tych wydarzeń nie mógł ułożyć (wymyślić, przygotować, dokonać), nikt inny jak tylko sam BÓG !!! …PASCHA.

Pascha 2000PASCHA (aram. pascha, hebr. פסח – Pesach, ‚przejście’ [przeszedł obok, ominął], jidysz Pajsoch, Pejsoch) – święto żydowskie ustanowione przez BOGA (około 1200 lat przed narodzeniem CHRYSTUSA) – na cześć wyzwolenia Izraelitów z czterystu trzydziestoletniej niewoli egipskiej (Wj 12, 40). Pamiątka ta związana jest także z ostatnią plagą egipską (jako kolejny i ostatni znak dla faraona, że to BÓG jest PANEM), w której to śmierć dotykała wszystkich pierworodnych, wszędzie tam gdzie dom nie był oznaczony krwią baranka (czyli domy Egipcjan). Żydzi upamiętniając to wydarzenie, spożywali w ten dzień pieczonego w całości, dorodnego, zdrowego baranka lub kozła razem z trzewiami, gorzkie zioła oraz „przaśny chleb (bez zakwasu)” – macę.

STARE PRZYMIERZE (USTANOWIENIE PASCHY):
Wj 12,01
PAN powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
Wj 12,02 ”Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem
roku!
Wj 12,03 Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu.
Wj 12,05 Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo
koźle.
Wj 12,06 Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.
Wj 12,07 I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą
go spożywać.
Wj 12,08 I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami.
Wj 12,13 Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać.
Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.
Wj 13,04 Dziś wychodzicie w miesiącu Abib.

PODSUMOWANIE:
10 dnia miesiąca ABIB (czyli: NISAN: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nisan), czyli po zachodzie słońca, każda rodzina (dom), miała postarać się o Baranka Paschalnego, który przez 4 kolejne dni miał być poddawany inspekcji w celu potwierdzenia, że nie ma w nim żadnej wady (bo dopiero po sprawdzeniu mógł być zakwalifikowany jako ofiara miła dla PANA). Natomiast z początkiem 14 dnia miesiąca ABIB (również po zachodzie słońca), Izraelici mieli zabić (w celu spożycia), tego sprawdzonego, jednorocznego baranka bez skazy, aby także pomazać odrzwia i nadproża swoich domów – jego krwią, która to ratowała ich tej nocy przed niszczycielską siłą. Tego samego dnia (po minionej nocy), Izraelici ostatecznie opuścili Egipt. Aby wszystko poprawnie zrozumieć potrzebujemy mieć na uwadze, że według Żydów dzień zaczyna się o zachodzie słońca i trwa przez noc i następny dzień aż do kolejnego zachodu słońca.

NIESAMOWITA ANALOGIA:
Natomiast około 1200 lat po wyzwoleniu Izraelitów z niewoli, (podczas corocznego obchodu święta Paschy), chodzący po ziemi JEZUS CHRYSTUS, dokonuje niesamowitej analogii do opisanego powyżej wydarzenia. 10 dnia miesiąca ABIB JEZUS powiedział swoim uczniom:

Łk 19,30 …”Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!
Łk 19,31 A gdyby was kto pytał: ”Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: ”PAN go potrzebuje””.
Łk 19,32 Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.
Łk 19,33 A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: ”Czemu odwiązujecie oślę?”
Łk 19,34 Odpowiedzieli: ”PAN go potrzebuje”.
Łk 19,35 I przyprowadzili je do JEZUSA, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie JEZUSA.
Łk 19,36 Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.
Łk 19,37 Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie BOGA za wszystkie cuda, które widzieli.
Łk 19,38 I wołali głośno: ”Błogosławiony Król, który przychodzi w imię PAŃSKIE. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”.

A więc 10 dnia miesiąca ABIB, JEZUS triumfalnie wjechał na osiołku do Jerozolimy, aby tak samo jak Baranek Paschalny, który corocznie tego samego dnia był przez 4 dni sprawdzany przez każdą rodzinę przed Świętem Paschy, to tym razem On sam poddał się procesowi sprawdzania Go, ale przez arcykapłanów i uczonych w piśmie. Jednak ostatecznie, jak wszyscy dobrze wiemy, nie znaleziono w Nim żadnej winy:

J 19,04 A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: ”Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduje w Nim żadnej winy”.

…między innymi właśnie słowa Piłata były potwierdzeniem, że JEZUS jest godny, aby zostać ofiarowany jako zadośćuczynienie za nasze grzechy.

Nowy obraz mapy bitowej (2)

Wraz z nastaniem 14 dnia miesiąca ABIB, podczas pierwszej nocy corocznego Święta Paschy, JEZUS spożywa wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami (zdjęcie z lewej strony), czyli tzw. „Ostatnią Wieczerzę” (na której na pewno nikt nie pił alkoholu!!). Wydarzyło się to tej samej nocy, gdy wszystkie rodziny w Izraelu spożywały właśnie wieczerzę paschalną. Od razu po spożyciu wieczerzy, JEZUS zostaje pojmany oraz postawiony przed Radą Najwyższą, a wczesnym rankiem, JEZUS jest przekazany Piłatowi (zdjęcie środkowe), następnie tłum skazuje Go na śmierć przez ukrzyżowanie (zdjęcie z prawej strony). Więc ukrzyżowanie jest momentem w którym, tym razem sam JEZUS staje się BARANKIEM PASCHALNYM czyli BARANKIEM BOŻYM – ofiarą doskonałą za nasze grzechy (niewinnie zostaje ukrzyżowany, umiera, a po trzech dniach zmartwychwstaje). Dlatego wszyscy którzy wierzą w JEZUSA, spożywają na pamiątkę Ciało JEZUSA (pod postacią „Komunii Świętej”), ale tym razem nie ze względu na świętowanie wyprowadzenia z niewoli politycznej, ale ze względu na uwolnienie nas z niewoli ciążących na nas grzechach.

Łk 22, 19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: ”To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moja pamiątkę!”
Łk 22, 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ”Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

Krótko mówiąc, tak jak 1200 lat wcześniej krew baranka ratowała od niszczycielskiej plagi śmierci wszystkich pierworodnych w Egipcie, to podobnie wylana krew PANA JEZUSA na krzyżu, może uratować każdego człowieka przed wiecznym potępieniem. Dzisiaj wszyscy Chrześcijanie, którzy przyjmują ofiarę JEZUSA (za własne grzechy), upamiętniając dzień zmartwychwstania CHRYSTUSA, czczą to wydarzenie w największym swoim dorocznym święcie, jakim jest Wielkanoc, robią to także w każdą niedzielę, która nazywana jest paschą tygodnia.

W ten sposób JEZUS „NADAŁ PEŁNIĘ” zakonowi (tzn. Torze, oraz Pismom Proroków):

Mt 5,17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Dni oddzielone przez BOGA jako święte, (w tym przypadku Święto Paschy), oprócz swojej funkcji upamiętniającej określone wydarzenia z przeszłości Izraelitów, zostały ustanowione, aby być również zapowiedzią rzeczy przyszłych, które znajdują swoje wypełnienie w MESJASZU, JEZUSIE CHRYSTUSIE. A więc Święta Izraela posiadają swój historyczny kontekst, odnoszący się do historii narodu Żydowskiego (o którym możemy przeczytać w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu, tzw. Pięcioksiąg Mojżesza), ale posiadają również proroczy kontekst, ponieważ przepowiadają/wskazują na wydarzenia, które w niesamowity sposób już zostały wypełnione, oraz na takie które bez wątpienia i także w niewiarygodny sposób wypełnią się w przyszłości, potwierdzając w ten sposób niezaprzeczalnie, Boskość naszego PANA – JEZUSA CHRYSTUSA.

Siedem świąt, które BÓG dał Mojżeszowi (Kpł 23, 01-44), dzielą się one na wiosenne (i miały one związek z pierwszym przyjściem JEZUSA): 

 • Święto Paschy;
 • Święto Przaśników;
 • Święto Pierwszych Płodów;
 • Święto Pięćdziesiątnicy (Szawuot);

oraz na jesienne (i wskazują one na drugie przyjście JEZUSA i wydarzenia czasów końca):

 • Święto Trąb (Jom Teruah);
 • Dzień Pojednania (Jom Kipur – Żydzi wyznają grzechy w Świątyni);
 • Święto Szałasów (Sukkot);

Dla mnie osobiście historia ta jest wspaniałym dowodem potwierdzającym prawdziwość BOŻEGO planu zbawienia ludzkości. Uważam, że dokonana przez BOGA powyższa analogia, nie mogła być zaplanowana oraz zostać wypełniona przez zwykłego człowieka – oszusta (oczywiście nie biorę tutaj pod uwagę zmartwychwstania, bo to akurat jest niezaprzeczalnym i niepodważalnym BOŻYM działaniem), ponieważ z łatwością można tutaj dostrzec nadprzyrodzoną BOŻĄ ingerencję, przekraczającą ludzkie myślenie oraz możliwości.

                                                                                                                                                                Łukasz Siatkowski
——————————————————————————————————————————————————
STARE PRZYMIERZE (USTANOWIENIE PASCHY, WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW):
Wj 12,02 ”Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym 
miesiącem
roku!
Wj 12,03 Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca
niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu.
Wj 12,05 Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo
koźlę.
Wj 12,06 Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go
całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.
Wj 12,07 I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą
go spożywać.
Wj 12,11 Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na
waszych nogach i laska w waszym reku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż
jest to Pascha na cześć PANA.
Wj 12,12 Tej nocy przejdę przez Egipt, zabije wszystko pierworodne w ziemi egipskiej
od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja,
PAN.
Wj 12,13 Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać.
Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej,
gdy będę karał ziemie egipska.
Wj 12,14 Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako
święto dla uczczenia PANA. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu
świętować będziecie.
Wj 12,17 Przestrzegać będziecie Święta Przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem
wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego
na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach.
Wj 12,21 Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: ”Odłączcie i
weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę.
Wj 12,22 Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ja we krwi, która jest w naczyniu, i krwią
z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Az do rana nie powinien nikt z was
wychodzić przed drzwi swego domu.
Wj 12,23 A gdy PAN będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu
i na odrzwiach, to ominie PAN takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść
do tych domów, aby [was] zabijał.
Wj 12,24 Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki ważnego dla ciebie i
dla twych dzieci!
Wj 12,25 Gdy zaś wejdziecie do ziemi, która da wam PAN, jak obiecał, przestrzegajcie
tego obyczaju.
Wj 12,26 Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? –
Wj 12,27 tak im odpowiecie: ”To jest ofiara Paschy na cześć PANA, który w Egipcie
ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił””. Lud wtedy
ukląkł i oddał pokłon.
Wj 12,28 Izraelici poszli i wypełnili [przepis]. Jak nakazał PAN Mojżeszowi i Aaronowi,
tak uczynili.

NOWE PRZYMIERZE (USTANOWIENIE WIELKANOCY):
J 1,29 [Jan Chrzciciel] Nazajutrz zobaczył JEZUSA, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: ”Oto Baranek BOŻY, który gładzi grzech świata.

Łk 22,01 Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha.
Łk 22,08 JEZUS posłał Piotra i Jana z poleceniem: ”Idźcie i przygotujcie nam Paschę,
byśmy mogli ją spożyć”.
Łk 22,13 Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
Łk 22,14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.
Łk 22,15 Wtedy rzekł do nich: ”Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę
cierpiał.
Łk 22,16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż sie spełni w królestwie Bożym”.
Łk 22,17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: ”Weźcie go i podzielcie
miedzy siebie;
Łk 22,18 albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu,
aż przyjdzie królestwo BOŻE”.
Łk 22,19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: ”To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moja pamiątkę!”
Łk 22,20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ”Ten kielich to Nowe Przymierze
we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

Mt 26,17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do JEZUSA uczniowie i zapytali Go:
”Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”
Mt 26,26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał
i dał uczniom, mówiąc: ”Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”.
Mt 26,27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: ”Pijcie
z niego wszyscy,
Mt 26,28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

1 Kor 5,07 Wyrzućcie wiec stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni
jesteście. CHRYSTUS bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblijne ciekawostki i proroctwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Tych wydarzeń nie mógł ułożyć (wymyślić, przygotować, dokonać), nikt inny jak tylko sam BÓG !!! …PASCHA.

 1. Aneta N. pisze:

  Piękne bracie Łukaszu 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 2. Edyta pisze:

  Dziękuję na piękne Słowo Braciszku Kochany!
  Życzę wszystkim w Naszej Wspólnocie Modlitewnej wiele radości wypływającej ze Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszmy się kochani, bo mamy Wielkiego Pana i Wspaniałego Ojca!
  Siostra Edyta
  😊🌺❤

  Polubione przez 1 osoba

 3. Mirka pisze:

  Pięknie Łukaszu😊Bracie drogi😊 Pan Cię prowadzi😊a Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i ratuje mam życie😊 Dziękuję za to przypomnienie ważnej prawdy Ewangelicznej😊On nas jednoczy i czyni rodziną😊 Niech Jego chwała będzie głoszona na wszystkich krańcach ziemi😊😊

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s