Stary Testament – Świadectwem o JEZUSIE CHRYSTUSIE, czyli BÓG uwiarygadnia swoją BOSKOŚĆ. (Messianic Prophecies).

STARY TESTAMENT JEST ŚWIADECTWEM O JEZUSIE CHRYSTUSIE, PONIEWAŻ JEST SYMBOLIKĄ RZECZYWISTYCH CZYNÓW JEZUSA.

…w związku z powyższym postanowiłem, aby zebrać w jednym miejscu jak najwięcej Starotestamentowych proroctw MESJAŃSKICH, czyli takich, które zostały wypełnione w JEZUSIE CHRYSTUSIE. Niektórzy teolodzy Chrześcijańscy dostrzegają proroctwa MESJAŃSKIE nawet w ponad 456 fragmentach Starego Testamentu. Większość z nich jest uznana za MESJAŃSKIE także przez komentatorów judaistycznych.

JEZUS wykładał uczniom (idącym do Emaus), wszystko to, co w Pismach odnosiło się do Niego:

Łk 24,27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło sie do Niego.
Łk 24,44 Potem rzekł do nich: ”To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi sie wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.

J 5,39 Badacie Pisma, ponieważ sadzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one własnie dają o Mnie świadectwo.
J 5,45 Nie mniemajcie jednak, ze to Ja was oskarze przed Ojcem. Waszym oskarzycielem jest Mojzesz, w którym wy pokładacie nadzieje.
J 5,46 Gdybyscie jednak uwierzyli Mojzeszowi, to byscie i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał.
J 5,47 Jezeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakzez moim słowom bedziecie wierzyli?”

**********************************************************************************
001: Zapowiadany MESJASZ będzie Żydem:

ST: Lb 24,17 Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi sie berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta.
ST: Iz 9,05 Albowiem Dziecie nam sie narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczeła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksiaze Pokoju.
ST: Iz 9,06 Wielkie bedzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwoscia, odtad i na wieki. Zazdrosna miłosc Pana Zastepów tego dokona.

NT:
**********************************************************************************
002: Zapowiadany MESJASZ będzie poprzedzony przez posłańca – Jana Chrzciciela:

ST: Ml 3,01 Oto Ja wysle anioła mego, aby przygotował droge przede Mna, a potem nagle przybedzie do swej swiatyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastepów. („Anioł Przymierza” to Mesjasz, przychodzący na sąd Boży.)
ST: Iz 40,03 Głos sie rozlega: ”Drogę dla PANA przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na
pustkowiu gościniec naszemu BOGU!
ST: Iz 40,04 Niech sie podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniża; równina niechaj sie staną urwiska, a strome zbocza nizina gładka.
ST: Iz 40,05 Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ja wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały”.

NT: Mt 3,01 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
NT: Mt 3,02 ”Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”.
NT: Mt 3,03 Do niego to odnosi sie słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!
**********************************************************************************
003: Zapowiadany MESJASZ urodzi się w Betlejem:

ST: Mi 5,01 A ty, Betlejem Efrata (tzn. kosz chlebowy, czyli chleb życia zejdzie z Nieba na ziemię), najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.

NT: Mt 2,01 Gdy zas Jezus narodził sie w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
**********************************************************************************
004: Dziewica Maryja pocznie zapowiadanego MESJASZA z DUCHA ŚWIĘTEGO:

ST: Iz 7,14 Dlatego PAN sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem EMMANUEL (W czasach starożytnych każde imię miało swoje znaczenie, EMMANUEL oznacza: Zbawca jest tutaj, czyli BÓG z nami).

NT: Łk 1,28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: ”Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ”błogosławiona jesteś miedzy niewiastami””.
NT: Łk 1,29 Ona zmieszała sie na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
NT: Łk 1,30 Lecz anioł rzekł do Niej: ”Nie bój sie, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u BOGA.
NT:
Łk 1,31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię JEZUS
NT: Mt 1,22 A stało sie to wszystko, aby sie wypełniło słowo Panskie powiedziane przez Proroka:
NT: Mt 1,23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadza imie Emmanuel, to znaczy: ”Bóg z nami”.

Niektórzy żydowscy apologeci twierdzą, że hebrajskie słowo użyte przez Izajasza „alma” //עלמה // może oznaczać po prostu młodą kobietę. Jednak, jak argumentuje Schoeman, wtedy trudno byłoby to uznać za cudowny znak, o który chodzi w tym proroctwie. Również grecka Septuaginta, które było tłumaczeniem dokonanym w diasporze przez Żydów dla Żydów, ukończonym w całości co najmniej 150 lat przed Chrystusem, tłumaczy „alma” słowem greckim „parthenos” – dziewica.
**********************************************************************************
005: Zapowiadany MESJASZ wjedzie do Jerozolimy na osiołku:

ST: Za 9,09 Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.

NT: Łk 19,33 A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego własciciele: ”Czemu odwiazujecie osle?”
NT: Łk 19,34 Odpowiedzieli: ”Pan go potrzebuje”.
NT: Łk 19,35 I przyprowadzili je do JEZUSA, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa.
NT: Łk 19,36 Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.
**********************************************************************************

006: Zapowiadany MESJASZ będzie głosił Dobrą Nowinę, będzie też uzdrawiał z chorób:

ST: Iz 61,01 Duch PANA BOGA nade mną, bo PAN mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobra nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
ST: Iz 61,02 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego BOGA; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,

NT: Łk 4,18 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
NT: Łk 4,19 abym obwoływał rok łaski od PANA.
**********************************************************************************
007: Zapowiadany MESJASZ podczas swojej misji na ziemi będzie rozszerzał wszelkie dobro:

ST: Iz 35,04 Powiedzcie małodusznym: ”Odwagi! Nie bójcie sie! Oto wasz BÓG, oto – pomsta; przychodzi BOŻA odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was”.
ST: Iz 35,05 Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych sie otworzą.
ST: Iz 35,06 Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;

NT: Mt 9,35 Tak JEZUS obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelie królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
**********************************************************************************
008: Przyjdzie taki czas, że podczas swojej misji, zapowiadany MESJASZ zmieni sposób nauczania:

ST: Ps 78,02 Do przypowieści otworze me usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku.

NT: Mt 13,34 To wszystko mówił JEZUS tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił
NT: Mt 13,35 Tak miało sie spełnić słowo Proroka: Otworze usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
**********************************************************************************
009: Zapowiadany MESJASZ zostanie wydany przez jednego z Apostołów:

ST: Ps 41,10 Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie pietę.

NT: Mt 26,23 On zaś odpowiedział: ”Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi.
NT: Mt 26,47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu.
NT: Mt 26,48 Zdrajca zaś dał im taki znak: ”Ten, którego pocałuje, to On; Jego pochwyćcie!”.
NT: Mt 26,49 Zaraz też przystąpił do JEZUSA, mówiąc: ”Witaj Rabbi!”, i pocałował Go.
NT: Mt 26,50 A Jezus rzekł do niego: ”Przyjacielu, po coś przyszedł?” Wtedy podeszli, rzucili sie na Jezusa i pochwycili Go.
**********************************************************************************
010: Trzydzieści srebrników, to cena którą Judasz otrzyma za zdradę JEZUSA:

ST: Za 11,12 Potem zwróciłem sie do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie – zostawcie ja sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników.
ST: Za 11,13 Jednak Pan rzekł do mnie: ”Wrzuć do skarbony te nadzwyczajna zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien”. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego.

NT: Mt 26,15 i rzekł: ”Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.
**********************************************************************************
011: Gdy pojmą zapowiadanego MESJASZA, wszyscy Jego sprzymierzeńcy uciekną:

ST: Za 13,07 Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest Mi bliski – wyrocznia PANA Zastępów. Uderz Pasterza, aby sie rozproszyły owce, bo prawice moją zwrócę przeciwko słabym.

NT: Mt 26,31 Wówczas JEZUS rzekł do nich: ”Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą sie owce stada.
NT: Mk 14,50 Wtedy opuscili Go wszyscy i uciekli.
NT: Mk 14,51 A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany przescieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycic,
NT: Mk 14,52 lecz on zostawił przescieradło i nago uciekł od nich.
**********************************************************************************
012: Zapowiadany MESJASZ będzie biczowany, policzkowany, znieważany, opluwany:

ST: Iz 50,06 Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

NT: Mt 27,26 Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczowac i wydał na ukrzyzowanie.
NT:
Mt 26,67 Wówczas zaczeli pluć Mu w twarz i bić Go piesciami, a inni policzkowali Go
NT: Mt 26,68 i szydzili: ”Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cie uderzył?”
NT: Mt
27,29 Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej reki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: ”Witaj, Królu Żydowski!”
NT: Mt 27,30 Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
NT: Mt 27,31 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
NT: Mk 14,65 I niektórzy zaczeli pluc na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: ”Prorokuj!” Takze słudzy bili Go piesciami po twarzy.
NT: Mk 15,17 Ubrali Go w purpure i uplótłszy wieniec z ciernia włozyli Mu na głowe.
NT: Mk 15,18 I zaczeli Go pozdrawiac: ”Witaj, Królu Zydowski!”
NT: Mk 15,19 Przy tym bili Go trzcina po głowie, pluli na Niego i przyklekajac oddawali Mu hołd.
NT: Mk 15,20 A gdy Go wyszydzili, zdjeli z Niego purpure i włozyli na Niego własne Jego szaty. Nastepnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyzowac.
**********************************************************************************
013: Zapowiadany MESJASZ zostanie skazany na śmierć bez powodu:

ST: Ps 69,05 Liczniejsi są od włosów mej głowy nienawidzący mnie bez powodu; silni są moi wrogowie, nieprzyjaciele zakłamani; czyż mam oddać to, czegom nie porwał?

NT: J 15,24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.
NT: Mt 27,23 Namiestnik odpowiedział: ”Cóż własciwie złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ”Na krzyż z Nim!”
**********************************************************************************
014: Gdy zapowiadany MESJASZ będzie wisiał na krzyżu, to na Jego widok będą potrząsali głowami:

ST: Ps 109,25 Dla tamtych stałem sie urągowiskiem; widząc mnie potrząsają głowami.

NT: Mt 27,39 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami,
**********************************************************************************
015: 400 lat przed wynalezieniem ukrzyżowania, prorok Zachariasz opisuje śmierć zapowiadanego MESJASZA w słowach, które w wierny sposób przedstawiają właśnie ten rodzaj egzekucji:

ST: Ps 22, 17 Bo [sfora] psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje,
ST: Ps 22,18 policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
ST: Iz 53,12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, ze Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.
ST: Za 12,10 Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak sie boleje nad
jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak sie płacze nad pierworodnym.

NT: Mt 27,38 Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
NT: Łk 23,33 Gdy przyszli na miejsce, zwane ”Czaszka”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.
**********************************************************************************
016: Tunika zapowiadanego MESJASZA nie zostanie porozdzierana przez żołnierzy, ale zostaną o nią rzucone losy:

ST: Ps 22,19 moje szaty dzielą miedzy siebie i los rzucają o moja suknie.

NT: Mt 27,35 Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili miedzy siebie Jego szaty, rzucając o nie losy.
NT: Łk 23,34 Lecz Jezus mówił: ”Ojcze, przebacz im, bo nie wiedza, co czynią”. Potem
rozdzielili miedzy siebie Jego szaty, rzucając losy.
NT: J 19,23 Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali JEZUSA, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.
NT: J 19,24 Mówili wiec między sobą: ”Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć”. Tak miały sie wypełnić słowa Pisma: Podzielili miedzy siebie szaty, a los rzucili o moja suknie. To własnie uczynili żołnierze.
**********************************************************************************
017: Zapowiadanemu MESJASZOWI nie będą łamane kości, (tak samo traktowano Baranki Paschalne jedzone w święto Paschy), w zamian za to włócznią przebito Mu bok:

ST: Ps 34,21 Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.

NT: J 19,32 Przyszli wiec żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani.
NT: J 19,33
 Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, ze już umarł, nie łamali Mu goleni,
NT: J 19,34
 tylko jeden z żołnierzy włócznia przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
**********************************************************************************
018: Zapowiadany MESJASZ będzie milczał na stawiane Mu zarzuty:

ST: Iz 53,07 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.

NT: Mt 26,62 Wtedy powstał najwyzszy kapłan i rzekł do Niego: ”Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznaja przeciwko Tobie?”
NT: Mt 26,63 Lecz Jezus milczał. (…)
**********************************************************************************
019: Zapowiadany MESJASZ będzie karmiony trucizną i octem:

ST: Ps 69,22 Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.

NT: Mt 27,34 dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pic.
NT: Mt 27,48 Zaraz tez jeden z nich pobiegł i wziawszy gąbkę, napełnił ja octem, włożył na trzcine i dawał Mu pic.
**********************************************************************************
020: Starotestamentowe słowa – słowami które wypowie zapowiadany MESJASZ:

ST: Ps 22,02 BOŻE mój, BOŻE mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.

NT: Mt 27,46 Około godziny dziewiątej JEZUS zawołał donośnym głosem: ”Eli, Eli, lema
sabachthani?” to znaczy BOŻE mój, BOŻE mój, czemuś Mnie opuścił?
**********************************************************************************
021: Starotestamentowe słowa – słowami które wypowie zapowiadany MESJASZ:

ST: Ps 31,06 W ręce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, PANIE, BOŻE wierny!

NT: Łk 23,46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
**********************************************************************************
022: Zapowiadany MESJASZ który nikomu nie wyrządzi krzywdy zastanie zabity razem z bezbożnymi:

ST: Iz 53,09 Grób Mu wyznaczono miedzy bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

NT: Mt 27,38 Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczynców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
NT: Mt 27,66 Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż.
NT: 1 P 2,22 On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstepu.
**********************************************************************************
Tak więc miejsce Jego narodzin – jest przepowiedziane, sytuacje z Jego życia – są przepowiedziane, Jego cierpienia, sposób śmierci oraz pogrzebania – również są przepowiedziane w dokładnych szczegółach!! Wszystkie te niuanse, te drobne Starotestamentowe detale, absolutnie pasują do osoby JEZUSA CHRYSTUSA.
To jest piękne stwierdzenie: 
CHRYSTUS był potraktowany tak jak my na to zasługujemy, żebyśmy mogli być potraktowani tak, jak On na to zasługuje. On był potępiony za nasze grzechy w których nie miał udziału, żebyśmy mogli być usprawiedliwieni przez Jego sprawiedliwość w której my nie mamy udziału. On cierpiał śmierć która była naszą, żebyśmy mogli otrzymać życie, które jest Jego życiem… Jego ranami jesteśmy uleczeni:

J 3,16 Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.
J 3,17 Albowiem BÓG nie posłał swego SYNA na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
J 3,18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego SYNA BOŻEGO.
**********************************************************************************
Niektórzy krytycy mówią: chwileczkę! może to nie była wcale postać historyczna? lub może pisarze Nowego Testamentu napisali to wszystko po wydarzeniach, tak aby wyglądało to jakby JEZUS wypełnił wszystkie te proroctwa?

Mam jednak nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że tamci kapłani nigdy nie rozumieli tych przepowiedni, w przeciwnym wypadku zaakceptowali by JEZUSA jako MESJASZA, czyż nie? Tak więc oczywiście cała historia by się inaczej potoczyła. Krytycy stwierdzili nawet, że pojedyncze postacie jak np. Piłat, nie były postaciami historycznymi. Ja mam dla nich nowinę ponieważ znaleziono tablicę z tamtego okresu na której napisane są imiona Iberiusz i Poncjusz Piłat:

1280px-pontius_pilate_inscription
jesus-of-nazareth1

**********************************************************************************
NOTATKI HISTORYKÓW (DODATKOWE POZABIBLIJNE DOWODY):

Tacyd – Rzymski historyk (żył około 115 roku n.e.), napisał w swoich notatkach o Neronie prześladującym Chrześcijan w roku 46 n.e. napisał on również, że CHRYSTUS od którego pochodzi ich nazwa był skazany przez Poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza.

Synetoniusz – Rzymski historyk (żył około 120 roku n.e.), napisał: Od kiedy Żydzi ciągle organizowali powstania pod przywództwem CHRYSTUSA, Klaudiusz wyrzucił ich z Rzymu.

Talmud (Żydowska księga tradycji z III wieku): W przeddzień Paschy powieszono JESZUA z Nazaretu.
**********************************************************************************
Prophet_Elijah

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblijne ciekawostki i proroctwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Stary Testament – Świadectwem o JEZUSIE CHRYSTUSIE, czyli BÓG uwiarygadnia swoją BOSKOŚĆ. (Messianic Prophecies).

  1. Aneta Nosal pisze:

    Kto jest na tych obrazach przedstawiony Bracie Łukaszu?

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s