Wypełnione proroctwa dotyczące rozproszenia (w 70 r.n.e.) oraz zebrania Narodu Wybranego (w 14 Maja 1948 roku).

800px-Francesco_Hayez_017ZAPOWIEDŹ ZNISZCZENIA JEROZOLIMY I ROZPROSZENIA ŻYDÓW (DOKONAŁO SIĘ TO W 70 ROKU N.E.):

Łk 19,41 Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim
Łk 19,42 i rzekł: ”O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz
zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Łk 19,43 Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.
Łk 19,44 Powala na ziemie ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawia w tobie kamienia
na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

Jerusalem_Siege_by_Romans_70_AD_1 — kopiaŁk 21,20 Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie.
Łk 21,21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście,
niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą!
Łk 21,22 Będzie to bowiem czas pomsty, aby sie spełniło wszystko, co jest napisane.
Łk 21,23 Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na
ziemi i gniew na ten naród:
Łk 21,24 jedni polega od miecza, a drugich zapędzą w niewole miedzy wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.

Oblężenie Jerozolimy w 70 roku n.e. – Wikipedia
Historia Jerozolimy – Wikipedia
Wojna żydowska 66-73 n.e. – Wikipedia
*******************************************************************************************
PalestineIsraelZEBRANIE NARODU WYBRANEGO (DOKONAŁO SIĘ TO W 1948 ROKU N.E.):

Pwt 30,01 Kiedy sie spełnia dla ciebie wszystkie te słowa: błogosławieństwo i przekleństwo,
które ci obwieściłem; jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc miedzy
wszystkimi narodami, do których PAN, BÓG twój, cie wypędzi –
Pwt 30,02 jeśli wrócisz do PANA, BOGA swego, będziesz słuchał jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuje, i ty, i synowie twoi z całego swego serca i z całej
swej duszy:
Pwt 30,03 odwróci tez i PAN, BÓG twój, twoje wygnanie i zlituje sie nad tobą. Zgromadzi cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie cie PAN, BÓG twój, rozproszył.
Pwt 30,04 Choćby twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi cie stamtąd PAN,
BÓG twój, i stamtąd cie zabierze.
Pwt 30,05 Sprowadzi cie PAN, BÓG twój, do ziemi, która przodkowie twoi otrzymali w
posiadanie, abyś ją odzyskał; uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej
niż twoich przodków.
Pwt 30,06 PAN, BÓG twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, żebyś miłował PANA, BOGA swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył.
Pwt 30,07 Wszystkie te przekleństwa ześle PAN, BÓG twój, na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i będą prześladować.
Pwt 30,08 Ty znowu będziesz słuchał głosu PANA, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daje.
*******************************************************************************************
Iz 11,11
Owego dnia to sie stanie: PAN podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić 
Resztę
swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu
i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu.
Iz 11,12 Postawi znak dla narodów i zgromadzi wygnańców z Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy zbierze razem z czterech stron świata.
*******************************************************************************************
Iz 27,12 Stanie sie w ów dzień, ze PAN wymłóci kłosy – od Rzeki aż do Potoku Egipskiego; i wy, synowie Izraela, wszyscy co do jednego będziecie zgromadzeni.
Iz 27,13 W ów dzień zagrają na wielkiej trąbie, i wtedy przyjdą zagubieni w kraju
Asyrii i rozproszeni po kraju egipskim, i uwielbia PANA na świętej górze, w
Jeruzalem.
*******************************************************************************************
Jr 3,14 Wróćcie, synowie wiarołomni – wyrocznia PANA – bo jestem PANEM waszym
i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by
zaprowadzić na Syjon.

Jr 3,18 W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju
północnego do ziemi, która dałem na dziedzictwo waszym przodkom.
*******************************************************************************************
Przepowiedziana przez proroka Jeremiasza (około 2600 lat temu), dokładna lokalizacja i kolejność budowy dziewięciu przedmieść Jerozolimy. Nawiązując do tego projektu budowlanego Jeremiasz mówił o czasach ostatecznych, to znaczy o okresie powtórnego odrodzenia Izraela jako narodu na ziemiach Palestyny;

Jr 31,38 Oto nadchodzą dni – wyrocznia PANA – kiedy zostanie odbudowane miasto
Pańskie od wieży Chananeela do Bramy Narożnej.
Jr 31,39 I będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb,
kierując sie ku Goah.
Jr 31,40 Cała zaś Dolina trupów i popiołów i wszystkie pola aż do potoku Cedron, do
rogu Bramy Końskiej ku wschodowi, będą święte dla PANA; nie zostaną już
więcej zburzone ani zniszczone na wieki”.

Odrodzenie to stało się faktem w 1948 roku, natomiast budowa owych dziewięciu przedmieść odbyła się dokładnie w miejscach i w kolejności przewidzianych przez proroka.
*******************************************************************************************
Jeremiasz przewidział, że żyzna i bogata w wodę ziemia Edomu (dzisiaj część Jordanii), stanie się opuszczonym i nieurodzajnym pustkowiem. Jego opis dokładnie przedstawia historię tego ponurego regionu.

Jr 49,15 Oto bowiem uczynię cię małym wśród narodów i wzgardzonym u ludzi.
Jr 49,16 Groźne twe położenie i hardość twego serca w pychę wbiły ciebie, co mieszkasz
w rozpadlinach skalnych i zajmujesz szczyty pagórków. Gdybyś zbudował swe
gniazdo wysoko jak orzeł, nawet stamtąd cię zrzucę – wyrocznia Pana.
Jr 49,17 Edom sie stanie postrachem. Ktokolwiek będzie szedł tamtędy, popadnie w
osłupienie i zagwiżdże nad wszystkimi jego klęskami.
Jr 49,18 Jak po zburzeniu Sodomy i Gomory oraz miast sąsiednich – mówi Pan – nikt
nie będzie tam mieszkał, i żaden człowiek nie osiedli sie na tym miejscu.
Jr 49,19 Oto nadchodzi on jak lew z gęstwiny nadjordanskiej ku wiecznie zielonym
pastwiskom. Tak, w mgnieniu oka zmuszę ich do ucieczki stamtąd, a swego
wybrańca ustanowię nad nimi. Kto jest bowiem do Mnie podobny albo kto
Mnie pozwie przed sad? Który pasterz ostoi sie wobec Mnie?
Jr 49,20 Dlatego posłuchajcie zamiarów Pana, jakie powziął co do Edomu, i jego planów,
jakie postanowił co do mieszkańców Temanu: z cała pewnością zostaną
wywleczone nawet najmniejsze owce; z cała pewnością pastwiska ich ogarnie
zgroza na ich widok.
*******************************************************************************************
Ez 20,34 Wywiodę was spośród narodów, wyprowadzę was z powrotem z krajów, wśród których zostaliście rozproszeni, mocna ręką, wyciągniętym ramieniem i ze strasznym gniewem.
Ez 20,35 Poprowadzę was na pustynie tych narodów i będę was sądził przed moim
obliczem.
Ez 20,36 Podobnie jak sądziłem waszych przodków na pustyni ziemi egipskiej, tak i
was sądzić będę – wyrocznia PANA BOGA.
Ez 20,37 Przeprowadzę was pod rózgą i sprawie, ze zostaniecie nieliczni.
Ez 20,38 Oddzielę was od opornych, tych, którzy sie zbuntowali przeciwko Mnie. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej
nie wejdą, abyście poznali, ze Ja jestem PAN.
*******************************************************************************************
Ez 22,17 PAN skierował do mnie te słowa:
Ez 22,18 ”Synu człowieczy, dom Izraela zamienił Mi sie w żużel; wszyscy stali sie miedzią, cyną, żelazem i ołowiem w piecu, stali sie
Ez 22,19 żużlem srebra. Dlatego tak mówi PAN BÓG: Ponieważ wszyscy staliście się
żużlem, dlatego Ja was zgromadzę w środku Jerozolimy.
Ez 22,20 Podobnie jak kładzie sie razem w piecu srebro, miedz, żelazo, ołów i cynę,
by rozpalić z dołu ogień i roztopić je, tak i was zgromadzę w gniewie moim
i zapalczywości, umieszczę was i roztopie.
Ez 22,21 Zgromadzę was i rozniecę przeciw wam ogień mojego gniewu, zostaniecie
roztopieni w jej środku.
Ez 22,22 Podobnie jak srebro topi sie w środku pieca, tak i wy w jej środku zostaniecie
roztopieni; wtedy poznacie, ze Ja, PAN, wylałem na was moja zapalczywość”.
*******************************************************************************************
Ez 36,24 Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę
was z powrotem do waszego kraju,
*******************************************************************************************
Ez 37,21 Wtedy powiedz do nich: Tak mówi PAN BÓG: Oto wybieram Izraelitów spośród
ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę
ich do ich kraju.
Ez 37,22 I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie
nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie
będą podzieleni na dwa królestwa.
Ez 37,23 I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami.
Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli,
oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.
Ez 37,24 Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego
Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać
będą i wypełniać.
Ez 37,25 Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym
mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich
na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władca.
Ez 37,26 I zawre z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi.
”Założę ich i rozmnożę”, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe.
Ez 37,27 Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą
moim ludem.
Ez 37,28 Ludy zaś pogańskie poznają, ze Ja jestem PAN, który uświęca Izraela, gdy
mój przybytek będzie wśród nich na zawsze”.
*******************************************************************************************
Oz 3,04 Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez

ofiary i bez steli, bez efodu i posążków.
Oz 3,05 Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą szukać PANA BOGA swego i
króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do PANA, do Jego dóbr u kresu
dni.
*******************************************************************************************
Mi 2,12 Zaprawdę zgromadzę ciebie całego, Jakubie! Zbiorę w jedno Resztę Izraela, umieszczę go razem jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę w środku pastwiska, i będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi.
Mi 2,13 Wystąpi przewodnik przed nimi, przebiją i przejdą bramę, i wyjdą przez nią;
ich król pójdzie przed nimi, PAN na ich czele.
*******************************************************************************************

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblijne ciekawostki i proroctwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s